35 620 Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis samen te voegen tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en rechtsopvolging

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Land van Cuijk ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt de op te heffen gemeente Boxmeer aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis wordt de nieuwe gemeente Land van Cuijk aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

§ 2. Wijziging andere wetten

Artikel 5

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in bijlage I. behorende bij de artikelen 1, eerste lid, en 26 van de Meststoffenwet «Boxmeer», «Cuijk», Mill en St. Hubert», en «Sint Anthonis» en wordt in de alfabetische rangschikking van gemeenten behorend tot gebied II ingevoegd «Land van Cuijk».

Artikel 6

1. Met ingang van de datum van herindeling vervallen in bijlage 1, behorende bij artikel 1.11, tweede lid, onderdeel d, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II «Boxmeer», «Cuijk», «Mill en Sint Hubert» en «Sint Anthonis» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd «Land van Cuijk».

2. Met ingang van de datum van herindeling vervallen in bijlage 2, behorende bij artikel 1.11, eerste lid, onderdeel o, en tweede lid, onderdeel j, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II «Boxmeer», «Cuijk», «Mill en Sint Hubert» en «Sint Anthonis» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd «Land van Cuijk».

Artikel 7

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in artikel 10 van de Wet op de rechterlijke indeling «Boxmeer, », «Cuijk, », «Mill en St. Hubert, » en «Sint Anthonis, » en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd «Land van Cuijk, ».

Artikel 8

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, onder Brabant-Noord, «Boxmeer, », «Cuijk, », «Mill en Sint Hubert, » en «Sint Anthonis, » en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd «Land van Cuijk, ».

§ 3. Inwerkingtreding

Artikel 9

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Kaart, genoemd in artikel 2

Kaart, genoemd in artikel 2
Naar boven