35 603 Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2021

In de tweede termijn van het debat over het Wetsvoorstel Versterken op 4 maart jl. heeft het lid Agnes Mulder (CDA) aandacht gevraagd voor de rol van de gemeente Groningen bij de funderingsproblematiek in Woltersum. Middels deze brief geef ik, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, invulling aan deze toezegging.

Het dorp Woltersum kent 169 adressen en ligt in de kern van het aardbevingsgebied. Er is sprake van zowel schade aan woningen door bodembeweging, als van versterkingstrajecten, en van funderingsproblematiek die niet door bodembeweging is veroorzaakt. Momenteel hebben circa 100 van de 169 bewoners een versterkingsadvies ontvangen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Daarvan zijn door de NCG 64 adviezen inmiddels met de bewoners besproken. Uit die versterkingsadviezen komt naar voren dat het voor de veiligheid van de woningen in het kader van de versterkingsoperatie niet nodig is de funderingen te versterken. Het verschil tussen de benodigde versterkingsmaatregelen en de funderingsproblematiek wordt door de NCG aan bewoners uitgelegd. In enkele gevallen is het betrokken ingenieursbureau op verzoek van de NCG bij de bewoner thuis geweest om nogmaals de situatie te bekijken. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in de versterkingsadviezen van de betreffende woningen.

Omdat alle partijen begrip hebben voor deze specifieke complexe situatie waarin de bewoners zich bevinden, waarin ook de veenlaag waarop Woltersum gebouwd is een rol speelt, is gekeken hoe voor hen een maatwerkoplossing kan worden geboden. Dit heeft geresulteerd in de afspraak tussen de NCG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de gemeente Groningen om projectmatig samen te werken om tot een integrale aanpak voor de woningen in Woltersum te komen. Dit houdt in dat de funderingsproblematiek gelijktijdig met schadeafhandeling en versterking wordt opgepakt. De bewonersbegeleider van de NCG geldt als primair aanspreekpunt voor de bewoners.

De gemeente Groningen draagt de kosten voor funderingsproblematiek niet zelf en is voornemens om middelen uit de bestuurlijke afspraken van november 2020 in te zetten om de funderingsproblematiek in Woltersum aan te pakken. De afspraken bieden deze ruimte voor een maatwerkoplossing in deze specifieke situatie. Het door lid Agnes Mulder ingediende amendement over duurzaam herstel (Kamerstuk 35 603, nr. 43) biedt daarnaast een grondslag voor een regeling waarmee het IMG de bevoegdheid krijgt om schadeveroorzakende problemen op te lossen die in de weg staan aan het duurzaam herstel van een woning, maar niet binnen het aansprakelijkheidsrecht vallen. Hiermee is dit amendement een belangrijk hulpmiddel om in de toekomst integrale oplossingen mogelijk te maken.

Hierbij moet opgemerkt worden funderingsproblematiek een breed probleem is dat niet alleen in Groningen speelt.

De gemeente Groningen heeft de betreffende eigenaren eind december per brief geïnformeerd over deze integrale aanpak. De aanpak wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de 4-op-een-rij-woningen aan de Kollerijweg vooraan in het traject zitten. Het IMG heeft bij lopende schadeprocedures in het dorp in het licht van een integrale aanpak enkele dossiers geprioriteerd, zodat deze gelijklopen met lopende versterkingsprocessen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van ’t Wout

Naar boven