35 603 Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET DE LEDEN AUKJE DE VRIES C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 271

Ontvangen 10 februari 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

  • 1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Instituut werken nauw samen en stemmen de uitvoering van de versterking op grond van hoofdstuk 5 en de vergoeding van de schade op grond van hoofdstuk 2 op elkaar af.

  • 2. Indien de eigenaar van een gebouw dat wenst, wordt de vergoeding van de schade en de versterking van zijn gebouw in samenhang behandeld.

II

In artikel I, onderdeel C, onder 2, wordt in het negende lid «Bij regeling van Onze Minister en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen regels worden gesteld» vervangen door «Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld» en wordt aan het slot toegevoegd «De voordracht voor een krachtens dit lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.»

Toelichting

Op dit moment bestaat er in het kader van de schadeafhandeling en versterkingsoperatie een samenwerkingsconvenant tussen het Instituut Mijnbouw Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) waarin zij afspraken hebben gemaakt om hun taken en procedures op elkaar af te stemmen en daarbij samen te werken. Zie paragraaf 1.4 van de memorie van toelichting van het onderhavige wetsvoorstel. De indiener wil de samenwerking steviger juridisch te verankeren in het wetsvoorstel. Daartoe wordt in de wet een plicht tot samenwerken en afstemmen opgenomen, die nader wordt uitgewerkt in een regeling.

Dit is van belang om er voor te voorkomen dat gebrekkige samenwerking dan wel het uitblijven van samenwerking tussen de betrokken instituten ertoe leidt dat bewoners en bedrijven hier de dupe worden. De samenwerking moet conform het wetsvoorstel plaatsvinden. Bewoners moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De insteek moet zijn: hoe gaan we het voor u oplossen?

De regels over de samenwerking en afstemming worden vastgesteld. Dit amendement regelt daarom dat er niet alleen afspraken over samenwerking en afstemming kunnen komen, maar dat die er moeten komen. In de nadere regels worden in ieder geval afspraken gemaakt over het principe van 1-huis-1-zaakbehandelaar en de verplichting tot het delen van informatie bij samenloop.

Er wordt tevens geregeld dat via een algemene maatregel van bestuur (amvb) regels moeten worden gesteld in plaats van via een ministeriële regeling. De regels grijpen in op de taakuitoefening van beide organisaties. Daarbij is parlementaire betrokkenheid van belang. Met name de semi-rechterlijke taak van het IMG verdraagt zich niet met de bevoegdheid van de Minister via beleidsregels in te grijpen in de taakuitoefening door het IMG.

Aukje de Vries Sienot Dik-Faber Agnes Mulder


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

Naar boven