35 603 Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 3 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 52g, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. De houder van de winningsvergunning Groningenveld voert de door Onze Minister vastgestelde operationele strategie en indien die is opgelegd, een tijdelijke maatregel als bedoeld in artikel 52e, tweede lid, op zodanige wijze uit dat hij ten minste alle maatregelen neemt die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg van de met gebruikmaking van de vergunning verrichte activiteiten:

    • a. nadelige gevolgen voor mens en milieu worden veroorzaakt,

    • b. schade door bodembeweging wordt veroorzaakt, of

    • c. de veiligheid wordt geschaad.

Toelichting

De indiener van dit amendement wilt dat Groninger gedupeerden dezelfde rechten hebben als iedereen in Nederland.

Beckerman

Naar boven