35 600 Wijjziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juli 2021

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) (Kamerstuk 35 600) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn) zijn op 1 juli 2021 in werking getreden wat betreft de daarin opgenomen wijziging van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming. Als eerste stap ter uitvoering van de in de Wsn opgenomen opdracht tot legalisatie van de voormalige PAS-meldingen alsmede ter uitvoering van de motie van het lid Futselaar1 is een ministeriële regeling in voorbereiding tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de toekomstige Omgevingsregeling.2 Ook stelt deze concept-regeling de nieuwe versie van de applicatie AERIUS Calculator vast naar aanleiding van de periodieke actualisatie.

Voor de volledigheid deel ik uw Kamer mee dat binnenkort bijgaande concepttekst van deze regeling zal worden opengesteld voor internetconsultatie.3 4 Voor deze wijzigingsregeling geldt geen voorhangprocedure.

Deze wijzigingsregeling regelt:

  • het openstellen van het stikstofregistratiesysteem voor activiteiten waarvoor ten tijde van het Programma aanpak stikstof (PAS) een meldingsplicht gold, maar die door de PAS-uitspraak van de Raad van State (mei 2019) vergunningplichtig zijn geworden («PAS-meldingen»);

  • de mogelijkheid tot het reserveren van depositieruimte voor clusters van ruimtelijk samenhangende woningbouwprojecten ter uitvoering van de motie van het lid Futselaar (Kamerstuk 35 600, nr. 35);

  • het oormerken van beschikbare depositieruimte voor soorten projecten en het weer wijzigen daarvan;

  • vanwege het bovenstaande: de vaststelling van AERIUS Register versie 2021, waarmee voor het eerst depositieruimte aan het register wordt toegevoegd die ontstaat door de bronmaatregel Subsidieregeling sanering varkenshouderijen;

  • de vaststelling van AERIUS Calculator versie 2021 (periodieke actualisatie).

Ik stuur een brief met gelijke inhoud aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Kamerstuk 35 600, nr. 35.

X Noot
2

Deze wijzigingsregeling loopt vooruit op het eveneens in voorbereiding zijnde legalisatieprogramma.

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven