Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135600 nr. 10

35 600 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BROMET

Ontvangen 10 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt «een in regelgeving vastgelegde omgevingswaarde» vervangen door «in regelgeving vastgelegde omgevingswaarden».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 1.12a als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. In 2040 is de depositie van stikstof op de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden niet groter dan de hoeveelheid in mol per hectare per jaar waarboven verslechtering van de kwaliteit van die habitats niet op voorhand is uit te sluiten.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De in het eerste lid en lid 1a bedoelde omgevingswaarden zijn resultaatsverplichtingen.

III

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 1.12b, eerste lid, onderdeel a, «de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 1.12a, eerste lid» vervangen door «de omgevingswaarden, bedoeld in artikel 1.12a, eerste lid en lid 1a».

IV

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 1.12b, tweede lid, onderdeel a, «de omgevingswaarde» vervangen door «de omgevingswaarden».

V

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 1.12f, derde lid, «de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 1.12a, eerste lid» vervangen door «de omgevingswaarden, bedoeld in artikel 1.12a, eerste lid en lid 1a».

VI

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 1.12g, eerste lid, «de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 1.12a, eerste lid» vervangen door «de omgevingswaarden, bedoeld in artikel 1.12a, eerste lid en lid 1a».

VII

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 1.12g, tweede lid, «de omgevingswaarde» vervangen door «de omgevingswaarden».

VIII

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 1.12h, onderdeel c, «de omgevingswaarde» vervangen door «de omgevingswaarden».

IX

In artikel II, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 2.15a als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «omgevingswaarde» vervangen door «omgevingswaarden».

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. In 2040 is de depositie van stikstof op de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden niet groter dan de hoeveelheid in mol per hectare per jaar waarboven verslechtering van de kwaliteit van die habitats niet op voorhand is uit te sluiten.

3. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De in het eerste lid en lid 1a bedoelde omgevingswaarden zijn resultaatsverplichtingen.

4. Het derde lid vervalt.

X

In artikel II, onderdeel B, wordt in het voorgestelde vierde lid, onderdeel a, «de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.15a, eerste lid» vervangen door «de omgevingswaarden, bedoeld in artikel 2.15a, eerste lid en lid 1a».

Toelichting

Een stip aan de horizon is noodzakelijk om de stikstofcrisis op de lange termijn op te lossen en het duurzaam herstel van de natuur te realiseren. In het voorliggende wetsvoorstel ontbreekt een langetermijnperspectief en met het voorstel wordt een goede staat van instandhouding van de natuur niet bereikt. Om te kunnen waarborgen dat de Natura 2000-gebieden voor 2050 zijn hersteld is het volgens het Adviescollege Stikstofproblematiek vereist dat de condities daarvoor in 2040 zijn gerealiseerd. Dit amendement regelt daarom als resultaatsverplichting dat de stikstofdepositie in 2040 in alle Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde moet zijn gebracht.

Bromet