Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135593 nr. 11

35 593 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 10 juni 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde onderdeel i na «aanbieden van een» ingevoegd «vrijwillig».

Toelichting

Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de plicht om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen doelgroep «kwetsbare vrouwen en hun gezinnen». Uit de memorie van toelichting2 bij dit wetsvoorstel en de nota naar aanleiding van het verslag3 wordt duidelijk dat deze vrouwen niet kunnen worden gedwongen om hieraan mee te werken. Met dit amendement willen de indieners het vrijwillige karakter van het prenataal huisbezoek expliciet in de wettekst vastleggen.

Van der Staaij Van den Berg Agema


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.

X Noot
2

Kamerstukken II 2020/21, 35 593, nr. 3.

X Noot
3

Kamerstukken II 2020/21, 35 593, nr. 6.