Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135590 nr. 21

35 590 Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN BRUINS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18

Ontvangen 15 oktober 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 9, tweede lid, komt als volgt te luiden:

  • 2. De kiezer beantwoordt voor zichzelf de vragen uit de gezondheidscheck. De kiezer die weet dat hij niet aan de gezondheidscheck voldoet, betreedt, in afwijking van de artikelen J 24, eerste lid, en J 35, eerste lid, van de Kieswet, het stemlokaal niet.

Toelichting

Het uitoefenen van het kiesrecht is een fundamenteel recht dat geborgd is in artikel 4 van de Grondwet. Gelet op dit artikel moeten er zeer zwaarwegende redenen zijn om belemmeringen op te werpen voor mensen om hun stemrecht uit te oefenen. Het inperken van dit recht door het ontzeggen van de toegang tot het stembureau bij niet voldoen aan de gezondheidscheck, zoals in het wetsvoorstel is voorgesteld, is wat indieners betreft dan ook een te vergaande inperking van het grondrecht en kan willekeur tot gevolg hebben.

De voorgestelde wijziging in dit onderdeel (artikel 9, tweede lid), brengt de eigen verantwoordelijkheid van de kiezer tot het doen van een gezondheidscheck voorafgaand aan de gang naar het stemlokaal sterker tot uitdrukking. Het gaat hierbij om de gezondheidscheck die is gedefinieerd in artikel 1, onder b, van het wetsvoorstel. Als een kiezer weet dat hij niet aan de gezondheidscheck voldoet, kan deze kiezer zijn stemrecht in ieder geval via een schriftelijke of onderhandse volmacht uitoefenen.

De maatregelen die op grond van artikel 9, vierde lid, kunnen worden genomen om ín het stemlokaal de veilige afstand te houden en de maatregelen met betrekking tot hygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in acht te nemen achten de indieners van belang om een veilige omgeving in het stemlokaal te waarborgen voor kiezers en leden van het stembureau.

Van der Graaf Bruins