Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135590 nr. 20

35 590 Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN BRUINS

Ontvangen 15 oktober 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 9, zesde lid, wordt «Bij de» vervangen door «De», wordt «wordt in het stemlokaal door een stembureaulid een gezondheidscheck afgenomen» vervangen door «kan door een stembureaulid gevraagd worden een gezondheidscheck over te leggen» en vervalt «Indien blijkt dat de kiezer niet aan de gezondheidscheck voldoet, krijgt hij zijn reeds ingeleverde stembescheiden terug, dient hij het stembiljet terug te geven en het stemlokaal te verlaten.».

Toelichting

Met dit amendement komt artikel 9, zesde lid, te luiden: «De in artikel J 28 van de Kieswet bedoelde kiezer die van het stembureau bijstand verlangt, kan gevraagd worden een gezondheidscheck over te leggen.»

Het gaat hier om een groep kiezers, vaak met een fysieke en/of verstandelijke beperking, voor wie uitoefening van het kiesrecht al geen vanzelfsprekendheid is. Gezien artikel 4 van de Grondwet moeten er zeer zwaarwegende redenen zijn om belemmeringen op te werpen voor mensen om hun stemrecht uit te oefenen. Het inperken van dit recht door het niet mogen stemmen bij niet voldoen aan de gezondheidscheck, is wat indieners betreft dan ook een te vergaande stap. Indieners maken een andere afweging van grondrechten. Temeer daar in het bijzonder voor deze groep, de mogelijkheid van de volmachtsstem niet altijd werkbaar is.

De kiezer die bijstand verlangt van een stembureaulid kan wel gevraagd worden een vooraf ingevulde gezondheidscheck mee te brengen. Het afnemen van een gezondheidscheck in het stemlokaal door een stembureaulid wordt als onwenselijk ervaren, daar dit willekeur met zich mee kan brengen en omdat dit voor de groep kiezers die het hier betreft ook als zeer stressvol kan worden ervaren om ter plekke onderworpen te worden aan een vragenlijst.

Door een vooraf ingevulde gezondheidscheck mee te laten nemen door de kiezer en door de maatregelen die op grond van artikel 9 lid 4 in acht moeten worden genomen ín het stemlokaal achten de indieners een veilige omgeving in het stemlokaal voor kiezers en leden van het stembureau voldoende gewaarborgd, zonder extra belemmeringen op te werpen voor de bijzondere groep kiezers die het hier betreft.

Tot slot merken indieners op dat het van belang is dat de gezondheidscheck enkel het echt noodzakelijke vraagt, en proportioneel is.

Van der Graaf Bruins