35 590 Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID TERPSTRA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bij de verkiezingen veilig moet zijn om te stemmen;

overwegende dat er ondanks de maatregelen kwetsbare kiezers zijn die vanwege de mogelijke drukte de gang naar het stemlokaal zullen schuwen;

van mening dat er mogelijkheden moeten komen om vervroegd een stem uit te brengen;

verzoekt de regering, om in aanvulling op de maatregelen die al zijn voorzien in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 de mogelijkheid te scheppen dat met name kwetsbare kiezers per post hun stem kunnen uitbrengen, en de Tweede Kamer daarover uiterlijk begin november 2020 te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Terpstra

Naar boven