Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135577 nr. 10

35 577 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet aanpassing box 3)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ALKAYA

Ontvangen 10 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 5.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «rechten» vervangen door «rechten en uitkeringen».

2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. In het eerste lid (nieuw) wordt, onder verlettering van de onderdelen c en d tot d en e, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c. rechten op kapitaalsuitkeringen die zijn toegekend als vergoedingen voor geleden schade door letsel of overlijden alsmede de ontvangen uitkeringen uit deze rechten voor zover deze zijn ondergebracht op een schaderekening;

4. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 2. Een schaderekening als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is een rekening waarop geen andere bedragen kunnen worden gestort dan schadevergoedingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, en die bij een bank als bedoeld in het derde lid wordt aangehouden. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de voorwaarden voor een schaderekening.

  • 3. Een bank als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen.

Toelichting

Met dit amendement creëren indieners een uitzondering op de vermogensrendementsheffing voor letselschadeslachtoffers. Letselschadeslachtoffers zijn vaak voor de rest van hun leven getekend door wat hen is overkomen en zij ontvangen een schadevergoeding om hen in die lange periode te ondersteunen, in aanvulling op het inkomen of om bijzondere uitgaven te bekostigen. De vermogensrendementsheffing treft deze groep nu ongemeen hard doordat zij deze schadevergoeding niet mogen of niet kunnen gebruiken om te beleggen en het juist als spaargeld aanhouden. Door de forfaitaire verdeling gaat de Belastingdienst er echter wel vanuit dat zij een substantieel deel beleggen en hierdoor betalen letselschadeslachtoffers ieder jaar belasting over een schadevergoeding waarover zij geen of amper inkomsten ontvangen. Indieners creëren met dit amendement de mogelijkheid om letselschadeuitkeringen op een afzonderlijke schaderekening te plaatsen die niet in de berekening van de vermogensrendementsheffing wordt betrokken.

Indieners stellen tevens voor om nadere regels per ministeriële regeling te laten vastleggen waarin onder andere regels over het gebruik van de schaderekening kunnen worden opgenomen en waarin renseignering van gegevens door banken ten behoeve van de aangifte nader kan worden vastgelegd.

Met dit amendement wordt met ingang van 1 januari 2021 bewerkstelligd dat rechten op kapitaalsuitkeringen die zijn toegekend als vergoedingen voor geleden schade door letsel of overlijden alsmede de ontvangen uitkeringen uit deze rechten geen onderdeel zijn van de rendementsgrondslag in box 3 en daarmee worden vrijgesteld van de heffing in box 3. Voor toepassing van de vrijstelling op de genoemde uitkeringen moeten deze zijn ondergebracht op een schaderekening. Een schaderekening is een bij een bank aangehouden rekening waarop uitsluitend dergelijke schadevergoedingen kunnen worden gestort. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de voorwaarden voor een schaderekening.

Leijten Alkaya