Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135574 nr. 16

35 574 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 11 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel IV wordt onderdeel Lc als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een artikel» vervangen door «worden twee artikelen».

2. Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 49h. Verstrekking burgerservicenummer aan gemeenten

  • 1. Ingeval een belanghebbende heeft verzocht om een tegemoetkoming of een compensatie als bedoeld in dit hoofdstuk of een verzoek heeft gedaan als bedoeld in artikel 49g, tweede lid, en kenbaar heeft gemaakt in aanmerking te willen komen voor schuldhulpverlening, kan de Belastingdienst/Toeslagen op verzoek van die belanghebbende zijn burgerservicenummer verstrekken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarvan die belanghebbende ingezetene is, teneinde dat college in staat te stellen die belanghebbende een aanbod voor schuldhulpverlening te doen.

  • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het eerste lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt de aanmelding van een belanghebbende voor schuldhulpverlening door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van zijn woonplaats gefaciliteerd. Als gevolge van de kinderopvangtoeslagaffaire kunnen belanghebbenden die onderdeel uitmaken van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag schulden hebben bij lagere overheden of andere instellingen. Met dit amendement wil de indiener een minimale vorm van gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten faciliteren, iets wat op dit moment nog niet mogelijk is. Het betreft hier alleen de belanghebbende die onderdeel uitmaakt van de hersteloperatie bij de kinderopvangtoeslag en die heeft aangegeven voor schuldhulpverlening in aanmerking te willen komen. Ten behoeve van de facilitering van de aanmelding kan de Belastingdienst/Toeslagen met toestemming van die belanghebbende zijn burgerservicenummer verstrekken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van zijn woonplaats. De indieners hechten belang aan een voorspoedige en zorgvuldige afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire en zijn van mening dat het wettelijk mogelijk maken van het delen van het burgerservicenummer aan een gemeente met instemming van de belanghebbende bijdraagt aan een oplossing.

Lodders Van Weyenberg Omtzigt Bruins


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.