35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 90 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2021

In het kader van het belastingplan 2021 heeft uw Kamer een motie van het lid Van Raan (PvdD) aangenomen.1 De motie verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic (en/of plastics met een te klein percentage recyclaat), en de Kamer hierover voor de zomer van 2021 te rapporteren. Mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voldoe ik met deze brief graag aan dit verzoek.

Aan CE Delft is gevraagd een eerste verkenning te doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic, met als doel de productie en gebruik van nieuw plastic af te remmen en daarmee mogelijk het aandeel plastic recyclaat te vergroten. CE Delft heeft daarvoor de plasticketen en de Nederlandse spelers in beeld gebracht, om vervolgens mogelijke aanknopingspunten voor een belasting te benoemen en op hoofdlijnen uit te werken. Per variant is kwalitatief gekeken naar doeltreffendheid en in hoeverre (on)bedoelde effecten op voor milieu en economie kunnen optreden.

Bijgevoegd treft u deze eerste verkenning2, die mogelijk als vertrekpunt kan dienen, mocht een aankomend kabinet de route van een nationale heffing op plastic verder willen uitwerken. Hier zal dan verdergaand onderzoek voor nodig zijn naar varianten en alternatieven, en de bijbehorende effecten.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief


X Noot
1

Kamerstuk 35 572, nr. 65.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven