35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 89 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 februari 2021

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van het Belastingplan 2021 (novelle – BIK – Kamerstuk 32 659; Handelingen II 2020/21, nr. 36, item 7) heb ik toegezegd zowel de Eerste als de Tweede Kamer in januari 2021 te informeren over de voortgang van de notificatie van de BIK bij de Europese Commissie. Ik heb ook toegezegd in overleg te treden met RVO om te kijken of het mogelijk is om de beide Kamers in januari 2021 de leidraad met betrekking tot desinvesteringen toe te zenden.

De besprekingen met de Europese Commissie over de notificatie van de BIK zijn nog gaande. Dit soort gesprekken neemt de nodige tijd in beslag temeer ook omdat het op onderdelen een ingewikkelde materie betreft. Of dit gevolgen zal hebben voor de uitvoering, in het bijzonder de vraag of RVO vanaf 1 september 2021 de aanvragen in ontvangst kan nemen, is afhankelijk van de vraag of de besprekingen met de Europese Commissie aanleiding geven tot wijziging van de regeling. Als de vormgeving van de regeling blijft zoals die is voorbereid, kan de uitvoering zoals voorzien starten per 1 september 2021.

De leidraad met betrekking tot het zoveel mogelijk tegengaan van desinvesteringen moet duidelijkheid geven over de vraag in welke gevallen de BIK ten onrechte is toegekend indien het betreffende bedrijfsmiddel na verloop van tijd niet langer in gebruik is bij de onderneming die de BIK heeft aangevraagd. Op dit moment wordt door RVO de laatste hand gelegd aan deze leidraad. Mijn streven is uw Kamer deze leidraad zo snel mogelijk toe te zenden.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Naar boven