35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 73 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS C.S.

Ontvangen 11 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel XXVIII worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIIIA

In de Successiewet 1956 wordt artikel 33 als volgt gewijzigd:

1. Het in onderdeel 5°, aanhef, vermelde bedrag wordt verhoogd met € 1.000.

2. Het in onderdeel 7° als eerste vermelde bedrag wordt verhoogd met € 1.000.

ARTIKEL XXVIIIB

In de Successiewet 1956 wordt artikel 33 met ingang van 1 januari 2022 als volgt gewijzigd:

1. Het in onderdeel 5°, aanhef, vermelde bedrag wordt verlaagd met € 1.000.

2. Het in onderdeel 7° als eerste vermelde bedrag wordt verlaagd met € 1.000.

II

Aan artikel XLII, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • k. artikel XXVIIIA eerst toepassing vindt nadat artikel 35a van de Successiewet 1956 bij het begin van het kalenderjaar 2021 is toegepast.

Toelichting

Ingevolge dit amendement worden de bestaande vrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers, na toepassing van de inflatiecorrectie op grond van artikel 35a Successiewet 1956, voor het jaar 2021 (tijdelijk) verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3.244. Dat betekent dat bijvoorbeeld een ondernemer die schenkingen van verschillende personen ontvangt, recht heeft op een vrijstelling van € 3.244 voor de schenkingen van elke persoon per kalenderjaar. Per 1 januari 2022 worden de genoemde vrijstellingen weer verlaagd met € 1.000 (voor toepassing van de inflatiecorrectie). De tijdelijke verhoging van deze schenkingsvrijstellingen leidt tot een budgettaire derving van € 5 miljoen in 2021 die wordt gedekt doordat de envelop van € 5 miljoen voor de aandelenopties niet per 2021 zal worden gebruikt maar per 2022.

De indieners zijn van mening dat de overheid er alles aan gelegen is om ondernemers tijdens de huidige COVID-19 crisis de mogelijkheid te bieden tot het verkrijgen van meer liquide middelen. Door een verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kunnen particuliere geldschieters als familie en/of vrienden een noodlijdende ondernemer helpen om de coronacrisis door te komen. De verruiming kan voor kleine ondernemers het verschil zijn tussen bestaansrecht en omvallen. Het tijdelijke karakter maakt het een crisismaatregel.

Lodders Omtzigt Bruins Stoffer

Naar boven