35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 38 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN SNELS

Ontvangen 10 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel XXVID worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIE

In de Wet op de kansspelbelasting wordt artikel 5 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «30,1 percent» vervangen door «31,8 percent».

2. In het tweede lid wordt «1000/699» vervangen door «1000/682».

ARTIKEL XXVIF

In de Wet op de kansspelbelasting wordt artikel 5 met ingang van 1 januari 2022 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «30,7 percent» vervangen door «32,2 percent».

2. In het tweede lid wordt «1000/693» vervangen door «1000/678».

II

Na Artikel XXXVIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXXVIIIA

In het Belastingplan 2018 wordt artikel VI als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «30,1 percent» vervangen door «31,8 percent». Voorts wordt «29 percent» vervangen door «30,7 percent».

2. In onderdeel 2 wordt «1000/699» vervangen door «1000/682». Voorts wordt «100/71» vervangen door «1000/693».

III

In Artikel XLII, eerste lid, wordt na onderdeel e een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ea. indien artikel VI van het Belastingplan 2018 bij het begin van het kalenderjaar 2022 wordt toegepast, vindt artikel XXVIE eerst toepassing nadat artikel VI van het Belastingplan 2018 is toegepast.

Toelichting

Dit amendement dient ter dekking van amendement 35 570-VIII, nr. 37, dat de aanvullende beurs voor studenten uit gezinnen met een middeninkomen verruimt.

Dit amendement verhoogt het tarief van de kansspelbelasting en leidt tot een budgettaire opbrengst van € 30 miljoen voor 2021 en € 60 miljoen per jaar structureel vanaf het jaar 2022. Het tarief van de kansspelbelasting bedraagt thans 30,1% en wordt op grond van de huidige tekst van het Belastingplan 2018 automatisch verlaagd naar 29% zodra zes kalendermaanden zijn verstreken vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand. In het amendement is ervan uit gegaan dat deze wet in 2021 in werking treedt. Als gevolg van dit amendement wordt het tarief van de kansspelbelasting per 1 januari 2021 verhoogd naar 31.8%. Het tarief zal, wanneer zes kalendermaanden zijn verstreken vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand worden verlaagd tot 30.7%.

Het tarief zal per 1 januari 2022 verder worden verhoogd naar 32.2%.

Stoffer Snels

Naar boven