35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN HAGA

Ontvangen 10 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In het in artikel XXVIA, onderdeel A, voorgestelde artikel 29c wordt «3%» vervangen door «4,70%» en wordt «2,44%» vervangen door «1,22%»

Toelichting

Met dit amendement wordt bereikt dat de BIK-afdrachtvermindering voor het investeringsbedrag tot € 5 miljoen van 3% wordt verhoogd tot 4,70% en voor zover het investeringsbedrag meer bedraagt dan € 5 miljoen van 2,44% wordt verlaagd naar 1,22%. Met de percentages om de BIK te bepalen van 2,44% respectievelijk 3%, is de inschatting dat 59% van het voor de BIK beschikbare budget terechtkomt bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). Door de aanpassing van de percentages om de BIK te bepalen, richt dit amendement de BIK op het MKB, waardoor voornoemde 59% stijgt naar 70%.

De indieners achten het wenselijk dat een groter deel bij het MKB terecht komt. MKB-ondernemingen zijn hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Bij veel van deze ondernemingen is de liquiditeitspositie in de afgelopen tijd verslechterd. Dit zal ook gevolgen hebben voor de investeringsbereidheid van het MKB. Door de BIK meer op het MKB te richten, wensen de indieners de investeringsbereid van het MKB gericht te verbeteren.

Het Centraal Planbureau (CBP) geeft in het rapport «Analyse verwachte effecten Baangerelateerde Investeringskorting en alternatieven» aan dat een investeringskorting die meer is gericht op kleine bedrijven, een groter effect zou hebben op het totale niveau van bedrijfsinvesteringen. Door de voorgestelde, gewijzigde percentages, verwachten de indieners dit grotere, positieve effect te bereiken.

De percentages zijn op dusdanige manier gekozen, waardoor dit amendement budgetneutraal is.

Stoffer Van Haga

Naar boven