35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA

Ontvangen 6 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XXV, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor onderdeel 1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 01. In het derde lid, onderdeel b, vervalt «, waarbij artikel 12b buiten toepassing blijft.».

2. In onderdeel 1 wordt voor de punt aan het slot ingevoegd «en vervalt «12bb,»».

II

Artikel XXV, onderdeel C, komt te luiden:

C

Afdeling 2.3 vervalt.

III

Artikel XXV, onderdeel F, komt te luiden:

F

Artikel 34d vervalt.

Toelichting

De innovatiebox is een belastingregeling die bedrijven in de gelegenheid stelt om het bedrag dat zij aan vennootschapsbelasting betalen te verlagen. De voorwaarden die daaraan verbonden zijn, zijn niet hard, waardoor er maar weinig extra innovatie of vernieuwing veroorzaakt wordt door de innovatiebox. Indiener acht dit geen doelmatige besteding van belastinggeld, dat vooral in de zakken van aandeelhouders verdwijnt, en vindt de tijd rijp voor meer investeringen in het algemeen belang en in de publieke sector. De extra middelen die opgehaald zullen worden door het afschaffen van de innovatiebox worden aangewend voor investeringen in onder meer het verbeteren van de opsporing en het versterken van de rechtsstaat. De amendementen die deze investeringen realiseren, worden ingediend op de begroting van het Ministerie van J&V voor 2021.

Met dit amendement komen de artikelen 12b tot en met 12bg van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te vervallen. Daarnaast komt het overgangsrecht ten aanzien van de innovatiebox in artikel 34d Wet Vpb 1969 te vervallen en wordt de verwijzing naar de innovatiebox in artikel 10a Wet Vpb 1969 geschrapt. De wijzingen in dit amendement vinden voor het eerst toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021. De budgettaire opbrengst bedraagt € 484 miljoen per jaar. De opbrengst wordt gebruikt als dekkingsmaatregel voor de verhoging van het budget voor de politie in de begroting van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Alkaya

Naar boven