35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA

Ontvangen 6 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XXVII wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste onderdeel wordt «0,066» vervangen door «0,169».

2. In het tweede onderdeel wordt «0,033» vervangen door «0,084».

II

Artikel XXVIII wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste onderdeel wordt «0,066» vervangen door «0,169». Voorts wordt «0,044» vervangen door «0,147».

2. In het tweede onderdeel wordt «0,033» vervangen door «0,084». Voorts wordt «0,022» vervangen door «0,073».

Toelichting

De financiële sector is door overheidssteun door de kredietcrisis heen geholpen. De publieke sector is mede als gevolg daarvan uitgehold. De talrijke demonstraties van medewerkers in de publieke sector die voor de coronacrisis plaatsvonden zijn hiervoor het bewijs. In deze coronacrisis wordt er opnieuw een enorm beroep gedaan op de publieke sector, terwijl de financiële sector nog steeds geniet van impliciete en expliciete steun van de overheid. Indiener stelt hierom voor de bankenbelasting met ruim 1 miljard te verhogen en dit bedrag aan te wenden om de salarissen in het onderwijs te verhogen en fors te investeren in de politie. Dit amendement dient ter dekking van amendement 3557-VIII-24 op de begroting van OCW dat een structurele salarisverhoging voor leraren in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs realiseert, alsmede van amendement 35570-VI-6 op de begroting van J&V dat 600 miljoen euro toevoegt aan het budget van de politie.

Dit amendement regelt hierom dat per 1 januari 2021 het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat betrekking heeft op kortlopende schulden in 2021 incidenteel wordt verhoogd naar 0,169% en vanaf 2022 structureel wordt verhoogd naar 0,147%. Daarnaast regelt dit amendement dat het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat betrekking heeft op langlopende schulden in 2021 incidenteel wordt verhoogd naar 0,084% en vanaf 2022 structureel wordt verhoogd naar 0,073%. Dit amendement leidt tot een structurele (meer)opbrengst van € 1.050 miljoen vanaf 2022.

Alkaya

Naar boven