35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2020

Zoals beschreven in de eerdere beantwoording van de op 8 juli 2020 ingezonden vragen van het lid Lodders (VVD), over het bericht «Consument merkt niks van lagere btw op e-books» (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 4074), is toegezegd de reactie van sector met uw kamer te delen. Hierbij zend ik u de reactie van de Mediafederatie naar aanleiding van het rapport van het CBS naar de prijsontwikkeling bij digitale publicaties.

De btw-verlaging is bedoeld om een gelijk speelveld te creëren tussen fysieke en digitale uitgaven. De uitgeefsector is blij met de verlaging van het btw-tarief op digitale uitgeefproducten waardoor de scheefgroei tussen fysieke en digitale producten gelijk is getrokken.

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat de prijzen van elektronische publicaties in januari 2020 met 3,5 procent zijn gedaald ten opzichte van december 2019. In de periode daarna tot en met mei 2020 zijn de prijzen weer gestegen. In mei

2020 lagen de prijzen 0,1 procent lager dan in december 2019.

Uit navraag blijkt volgens de Mediafederatie dat nieuwsuitgevers in groten getale de verlaging van het btw-tarief hebben verwerkt in de consumentenprijzen (al dan niet verrekend met indexering). Voor het digitale nieuwsaanbod liggen de consumentenprijzen in grote lijnen enkele procenten tot 10 procent onder het prijsniveau van december 2019. Zoals de Mediafederatie terecht opmerkt, heeft het CBS geen onderscheid gemaakt tussen boeken en nieuwsproducten. De bevindingen van de Mediafederatie over de verlaging van de prijzen van nieuwsproducten kunnen dus niet goed vergeleken worden met de uitkomsten van het CBS.

Wat betreft digitale uitgaven van boeken moet volgens de federatie over een langere periode naar de prijsontwikkeling worden gekeken om conclusies te kunnen trekken. Zoals ik in het eerdere antwoord aan uw kamer heb gemeld zal de prijsontwikkeling van elektronische publicaties door het CBS worden gemonitord en is de geplande evaluatie van het verlaagde btw-tarief voor fysieke en digitale publicaties een jaar vervroegd naar 2022. Intussen ga ik – samen met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – het gesprek aan met de uitgevers over de doorberekening van de btw-verlaging naar de consument.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Naar boven