Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-XVII nr. 1

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 570 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

Ontvangen 15 september 2020

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)
  

Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

      
  

TOTAAL

1 573 325

3 064 088

56 661

      
  

Beleidsartikelen

1 573 325

3 064 088

56 661

      

1

 

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

304 533

513 365

6 264

2

 

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

514 813

735 277

 

3

 

Sociale vooruitgang

212 015

744 709

 

4

 

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

509 568

748 586

 

5

 

Multilaterale samenwerking en overige inzet

32 396

322 151

50 397

      

Figuur 1 Uitgaven begroting Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (bedragen x € 1.000) Totaal 3.04,1

Figuur 2 Ontvangsten begroting Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (bedragen x € 1.000) Totaal 56,7