Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-XIII nr. 4

35 570 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 september 2020

Uw vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft per verzocht een overzicht te ontvangen van alle aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen op gebied van energie.

Bijgevoegd treft u het overzicht.

Momenteel is ook het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet in voorbereiding. Dit wetsvoorstel strekt tot (i) implementatie van de Europese regelgeving op het vlak van de Europese interne energiemarkt (het «Clean Energy Package»), (ii) modernisering van de huidige wet- en regelgeving en (iii) uitvoering van verschillende afspraken in het Klimaatakkoord.

Het doel van het wetsvoorstel is te voorzien in een modern, geactualiseerd integraal en toekomstbestendig ordeningskader dat (1) de energietransitie optimaal ondersteunt en stimuleert en (2) bijdraagt aan de generieke doelen van het Nederlands energiebeleid. In juli 2020 zijn de contouren van het wetsvoorstel met een brede groep van belanghebbenden gedeeld, waarna van veel van deze partijen ook zienswijzen zijn ontvangen. Beoogd wordt om eind 2020 met de publieke (internet-)consultatie te starten.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Bijlage

Wetsvoorstel

Status

Wijziging Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Aanhangig

Wijziging van de Mijnbouwwet (investeringsaftrek en ontmantelen mijnbouwinstallaties)

Aanhangig

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassen vergunningstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte)

Aanhangig

Wettelijke grondslag energie-audit (bij Eerste Kamer)

Aanhangig

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022

Aanhangig

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Nog in te dienen

Wijziging van de Wet verbod kolen bij elektriciteitsproductie (tijdelijke productiebeperking)

Nog in te dienen

Wet collectieve warmtevoorziening

Nog in te dienen

Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

Nog in te dienen

Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie en garanties van oorsprong

Nog in te dienen

Energiewet

Zo mogelijk nog in te dienen