35 570 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PALLAND EN AMHAOUCH

Ontvangen 4 november 2020

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Goed functionerende economie en markten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.500 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Bedrijvenbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.500 (x € 1.000).

Toelichting

In 2020 is gewerkt aan de vormgeving van een programma Vervolg Beter Aanbesteden. Dit vervolg is medio 2019 aan de Kamer toegezegd (Kamerstuk 34 252, nr. 14). Doel van dit meerjarige programma is om te zorgen voor verbeteringen in de aanbestedingspraktijk door kennis- en informatieoverdracht, een betere samenwerking door dialoog tussen overheden en ondernemers en een betere verankering van aanbesteding in overheidsorganisaties onder andere op het aspect van opdrachtgeverschap en inbesteden.

Voor het programma Vervolg Beter Aanbesteden is budget nodig. De indieners willen met dit amendement middelen beschikbaar stellen om het programma Vervolg Beter Aanbesteden te kunnen uitvoeren.

De indieners vinden het belangrijk dat Nederland zich uit de coronacrisis investeert. Dit kan onder andere via (naar voren gehaalde) overheidsopdrachten, waarmee de Nederlandse maakindustrie, innovatie en werkgelegenheid kunnen worden versterkt. Om dit in goede banen te leiden is nodig dat het aanbestedingsproces goed loopt en dat overheid en markt op een constructieve manier met elkaar samenwerken. Het programma Vervolg Beter Aanbesteden bevordert die samenwerking en moet knelpunten oplossen.

Met het programma Vervolg Beter Aanbesteden kunnen decentrale overheden zoals gemeenten worden ondersteund. Bijvoorbeeld door het vergroten van de kennis van inkopers, om daarmee aanbestedingen succesvol te laten verlopen en oog te hebben voor het eigen MKB.

De dekking wordt gevonden uit de post Bevorderen Ondernemerschap (artikel 2).

Palland Amhaouch

Naar boven