Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-VIII nr. 129

35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2020

Hierbij ontvangt u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de voortgangsrapportage van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) over het plan van aanpak om meer aspecten van de circulaire economie in het middelbaar beroepsonderwijs op te nemen1.

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie is de SBB sinds januari 2019 bezig met het uitvoeren van het plan van aanpak en is het onderwerp circulaire economie breed besproken met de verbonden partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Inmiddels kan ik verheugd mededelen dat circulaire economie in veel kwalificatiedossiers een plaats heeft gekregen en dat het onderwerp is opgenomen in de lijst van vaste onderwerpen die worden betrokken bij de onderhoudsprocessen voor kwalificatiedossiers. Via keuzedelen kan door het onderwijs op een flexibele wijze snel worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie.

In deze voortgangsrapportage geeft SBB op mijn verzoek ook uitvoering aan de motie van het lid Van Raan2. In deze motie wordt gevraagd te onderzoeken in hoeverre de huidige inrichting van het agrarisch onderwijs aansluit bij de omslag naar kringlooplandbouw. Uit het rapport blijkt dat de kringloopgedachte in het kwalificatiedossier «Agro productie, handel en technologie» aanwezig is, en dat er een aanbod aan keuzedelen beschikbaar is om kringlooplandbouw verder invulling te geven in het onderwijs.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is in het licht van de motie Van Raan en mede in het kader van het Groenpact met het groene mbo en SBB in gesprek over de invulling van kringlooplandbouw in het onderwijs.

Ik ben voornemens om u van verdere ontwikkelingen rond circulaire economie in het mbo op de hoogte te houden, wanneer deze zich voordoen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 74.