35 570 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Nr. 74 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOERHUIS EN TERPSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 37

Ontvangen 8 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

In de Woningwet wordt na artikel 120 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 120bis

Onze Minister draagt er zorg voor dat een bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 120, eerste lid, aan te vragen energieprestatiecertificaat als bedoeld in artikel 2 van de Richtlijn 2010/31/EU van het Europees parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (PbEU 2010, L 153), ook digitaal, al dan niet met ondersteuning door een energieadviseur op afstand, kan worden aangevraagd.

Toelichting

Door het ontwerpbesluit energieprestatie van gebouwen en inijking van energielabels1, kunnen huiseigenaren niet langer zelf digitaal een energielabel aanvragen. De consequentie daarvan is dat huiseigenaren worden verplicht een dure energieadviseur te laten langskomen, omdat een geldig energielabel op straffe van een boete verplicht is bij het verkopen van een huis. De kosten van een energielabel dat is afgegeven door een energieadviseur die fysiek langskomt, zijn gemiddeld 190 euro. Dat is erg hoog vergeleken met het huidige, goedkope energielabel dat minder dan 10 euro kost.

In de Begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 20212 wordt aangegeven dat het nieuwe energielabel zal gaan gelden per 1 januari 2021. Dit amendement verzoekt de Minister er zorg voor te dragen dat huiseigenaren het nieuwe energielabel ook digitaal, al dan niet met ondersteuning door een energieadviseur op afstand, kunnen aanvragen, zodat het niet verplicht is om een dure energieadviseur fysiek te laten langskomen.

De Minister zal hiertoe op korte termijn een marktconsultatie organiseren die inzicht moet geven in de mogelijkheden (brede toepasbaarheid) en randvoorwaarden (eventuele uitzonderingen). Op basis hiervan volgt invoering van een digitaal energielabel dat, al dan niet met ondersteuning van een energieadviseur op afstand, kan worden aangevraagd, per 1 juli 2021.

Het nieuwe (digitale) energielabel moet wel worden uitgedrukt in kWh/m2per jaar om te voldoen aan de betreffende EU-richtlijn en de Europese CEN-EPD normen. Dit amendement moet voorkomen dat de kosten voor een energielabel voor huiseigenaren zo’n 2.000% stijgen. De indieners merken daarbij op dat de betreffende EU-richtlijn expliciet de ruimte biedt voor innovatieve methoden om het nieuwe energielabel vast te stellen. Door het gebruik van data die nu al digitaal beschikbaar zijn en in de toekomst beschikbaar komen, kan de nauwkeurigheid van het nieuwe, digitaal aangevraagde energielabel worden verbeterd. Te denken valt daarbij aan data van energieverbruik, slimme energie-meters en digitale straat- en satellietbeelden.

Koerhuis Terpstra

Naar boven