35 570 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER

Ontvangen 9 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 11 Centraal apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000).

II

In artikel 11 Centraal apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 300 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement reserveert 300.000 euro op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten behoeve van het ontwikkelen van een aanvalsplan loden leidingen. Vorig jaar meldde de gezondheidsraad de mogelijke aanwezigheid van giftige loden leidingen in 200.000 woningen. Het drinken van water dat vergiftigd is met lood kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid, met name voor de ontwikkeling van kinderen. Bij kinderen verslechteren prestaties op IQ-testen met tot wel vijf punten. Bij volwassenen kunnen diverse klachten ontstaan.

Desondanks voert de Minister geen beleid om de aanwezigheid van loden leidingen centraal in kaart te brengen, de leidingen te saneren, en mensen van schoon drinkwater te voorzien. In plaats daarvan wordt het beleid overgelaten aan gemeenten en verhuurders. Huurders moeten zelf een test laten uitvoeren, en naar de huurcommissie of de rechter stappen om hun recht op schoon drinkwater af te dwingen. In de media verschijnen berichten over onwillige pandjesbazen en woningcorporaties, die weigeren tests uit te voeren of verkeerde testmethodes gebruiken. Ook verschijnen berichten over verhuurders die weigeren aangetroffen leidingen te saneren, de sanering vertragen en ondertussen geen passende alternatieve drinkwatervoorziening bieden. Het recht op een veilig huis en het recht op schoon drinkwater wordt met de voeten getreden.

Het amendement heeft tot doel dat de Minister een aanpak ontwikkelt om loden leidingen zo snel mogelijk te vervangen. De Minister dient de Kamer uiterlijk in maart te informeren over deze aanpak. In de aanpak dient een concrete doelstelling en tijdpad te worden opgenomen voor het aantal te saneren loden leidingen. De aanpak zal moeten bestaan uit een combinatie van maatregelen, waaronder bindende afspraken met verhuurders, een verbod op het verhuren van woningen met loden leidingen, het bekostigen van de sanering van loden leidingen in publieke gebouwen, een plicht tot onderzoek en sanering bij mutatie van huurders. Tot de leidingen zijn gesaneerd dienen huurders een korting te krijgen op de huurprijs en een eenvoudige alternatieve watervoorziening. Voor mensen die slecht ter been zijn dient apart beleid te worden ontwikkeld. de dekking wordt gevonden binnen hetzelfde begrotingsartikel.

Nijboer

Naar boven