35 570 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Nr. 35 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMEULDERS EN NIJBOER

Ontvangen 7 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 3 Woningmarkt van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 450.000 (x € 1.000).

Toelichting

In verschillende gebieden staat de leefbaarheid steeds verder onder druk. Dit heeft veel negatieve gevolgen voor de bewoners van deze wijken en buurten. Eerder dit jaar hebben 15 burgemeesters van gemeenten met stedelijke vernieuwingsgebieden een oproep gedaan om meer budget beschikbaar te stellen om deze wijken en buurten leefbaarder en veiliger te maken door de woningen te verbeteren, te verduurzamen en de openbare ruimte op te knappen. Indieners ondersteunen deze oproep van harte en zijn van mening dat gemeenten en corporaties meer middelen moeten krijgen om de leefbaarheid van kwetsbare wijken te verbeteren. Indieners stellen daarom voor om voor het jaar 2021 € 450 miljoen euro extra beschikbaar te stellen via een volkshuisvestingsfonds. Alle gemeenten kunnen – in samenspraak met corporaties – hierop inschrijven, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden waar de 15 burgermeesters een oproep voor hebben gedaan en naar de grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk komt te staan. Dit Volkshuisvestingsfonds draagt bij aan een prettigere woonomgeving, het behalen van de klimaatdoelstellingen en aan lagere energierekening voor de bewoners.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het amendement op de Wet differentiatie overdrachtsbelasting (kst. 35 576) waarmee een woningwaardegrens wordt ingevoerd voor de eenmalige vrijstelling van de overdrachtsbelasting die is voorgesteld door het Kabinet voor huizenkopers jonger dan 35 jaar.

Smeulders Nijboer

Naar boven