Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-VII nr. 1

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 570 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Ontvangen 15 september 2020

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agenstschappen voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tabel 1 Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

6.590.759

6.642.953

666.431

     
 

Beleidsartikelen

6.155.917

6.208.111

647.391

1

Openbaar bestuur en democratie

67.334

66.153

24.765

2

Nationale Veiligheid

316.767

316.767

14.714

3

Woningmarkt

4.838.493

4.828.368

406.400

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

378.329

437.329

91

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

98.757

98.757

3.824

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

170.330

170.330

959

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.264

34.264

64

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

141.846

141.846

121.574

10

Groningen versterken en perspectief

109.797

114.297

75.000

     
 

Niet-beleidsartikelen

434.842

434.842

19.040

11

Centraal apparaat

422.136

422.136

19.040

12

Algemeen

12.706

12.706

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

Tabel 2 Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

105.517

110.334

‒ 4.817

Logius

235.855

235.855

0

P-Direkt

107.558

107.558

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

286.529

286.529

0

FMHaaglanden (FMH)

143.273

143.273

0

Shared Service Center-ICT (SSC-ICT)

292.964

292.964

0

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

1.355.954

1.355.954

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

12.829

14.285

‒ 1.456

Totaal

2.540.479

2.546.752

‒ 6.273

Tabel 3 Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

3.448

0

Logius

6.100

6.100

P-Direkt

13.402

9.500

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

1.000

0

FMHaaglanden (FMH)

7.608

2.993

Shared Service Center-ICT (SSC-ICT)

107.799

60.300

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

815.365

480.000

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

1.600

1.456

Totaal

956.323

560.349