35 570 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021

Nr. 42 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2021

Op 19 november jongstleden vond in uw Kamer een AO (Kamerstuk 26 485, nr. 352) plaats over de exportkredietverzekering (ekv). Tijdens het debat heb ik toegezegd de zogeheten groenlijst die de uitvoerder van de ekv, Atradius Dutch State Business, gebruikt om verzekerde transacties te classificeren op hun groene gehalte voor de kerst aan uw Kamer toe te zenden. Bijgevoegd treft u deze groenlijst, inclusief een uitleg over de totstandkoming en het gebruik daarvan1.

Ik vertrouw erop dat ik hiermee aan de toezegging aan uw Kamer heb voldaan.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven