35 570 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 17 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een groot tekort aan betaalbare woningen in Nederland is,

constaterende dat meer dan de helft van de Nederlandse grond voor landbouw gebruikt wordt, waarvan een groot deel voor de teelt van veevoer,

overwegende dat de Nederlandse veehouderij hiermee niet alleen de grootste veroorzaker van de stikstofcrisis is maar ook een enorme claim legt op voor woningen geschikte grond,

overwegende dat scenariostudies laten zien dat een krimp van het aantal dieren van ruim zeventig procent zal leiden tot het vrijkomen van tien procent van de landbouwgrond, waarop de natuur kan herstellen, er grond beschikbaar komt voor woningen, en dat de maatschappelijke baten daarvan miljarden hoger zijn dan de lasten,

verzoekt de regering, te kiezen voor deze oplossing om de wooncrisis te beëindigen,

en gaat over tot de orde van dag,

Ouwehand

Naar boven