35 564 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

Nr. 22 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN BIKKER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 19

Voorgesteld 8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een wet klaar ligt om nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), ook wel designerdrugs genoemd, onder de Opiumwet te kunnen brengen en dat ook het ontwerpbesluit om lachgas aan lijst II bij de Opiumwet toe te voegen klaarligt;

overwegende dat zowel designerdrugs als lachgas aanzienlijke schade aan de samenleving en gezondheid toebrengen;

overwegende dat het wetsvoorstel NPS voor advies naar de Raad van State en het ontwerpbesluit in de voorhangprocedure kan;

overwegende dat de ministeries van JenV en VWS voor een financiële opgave staan vanwege uitvoerings- en handhavingskosten die beide voorstellen met zich mee brengen;

verzoekt de regering, om zich in te spannen om beide voorstellen voor 1 september verder te brengen in het wetstraject door op korte termijn structurele extra middelen beschikbaar te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Bikker

Naar boven