Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135548 nr. 12

35 548 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

Nr. 12 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SNELLER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 27 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel UU, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

4. Een lid wordt toegevoegd, luidende:

  • 5. Indien de belanghebbende is geboren in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, of indien hij daar ten minste vijf jaren aaneengesloten heeft verbleven, wordt voor de toepassing van het tweede lid, onder d, voor «buiten Nederland» gelezen «buiten het Koninkrijk der Nederlanden».

Toelichting

Dit amendement maakt het mogelijk dat iemand die in Nederland lid is geweest van de Staten-Generaal, onder bepaalde voorwaarden met behoud van zijn uitkering kan verhuizen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Met het onderhavig wetsvoorstel wordt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) in lijn gebracht met de systematiek van de Werkloosheidswet (WW). Derhalve bepaalt het wetsvoorstel dat de uitkering of, na verrekening, het restant van de uitkering niet wordt uitbetaald voor de periode dat de voormalig politiek ambtsdrager in het buitenland woont. Onder «buitenland» valt ook het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in het Caribisch deel van Nederland, te weten Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Indiener maakt daar met dit amendement een uitzondering op, die verband houdt met het bijzondere karakter van het politieke ambt als lid van de Staten-Generaal. Ingevolge artikel 50 Grondwet vertegenwoordigen de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk. Tevens is de Staten-Generaal belast met de taak de Rijksministerraad te controleren, die beraadslaagt over zaken die het gehele Koninkrijk aangaan. Het Kamerlidmaatschap is niet voorbehouden aan Nederlanders die in (Europees) Nederland wonen. Ook Nederlanders uit het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen worden gekozen als Kamerlid. Het ligt wat indiener betreft dan ook in de rede dat die Eerste- en Tweede Kamerleden na hun aftreden hun uitkering niet verliezen bij terugkeer naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. De uitzondering geldt voor gewezen Kamerleden die geboren zijn in het Caribische deel van het Koninkrijk of die daar ten minste vijf jaar aaneengesloten hebben gewoond. Het voldoen aan een van deze voorwaarden volstaat voor toepassing van de uitzondering, omdat daarmee een substantiële band met het Caribisch gebied is aangetoond.

Sneller