35 545 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 31 augustus 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds, beide voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 juli 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaten voor het jaar 2020 (4e incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland)

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (4e incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen1

Mutaties 4e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

54.763

83.279

38.516

406.893

406.893

0

28.616

28.616

0

                     
 

Beleidsartikelen

29.481

57.997

38.516

396.203

396.203

0

28.616

28.616

0

1

Versterken rechtsstaat

13.643

13.643

0

– 1.309

– 1.309

0

0

0

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

15.838

15.838

0

17.233

17.233

0

28.616

28.616

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

28.516

38.516

354.850

354.850

0

0

0

0

8

Wederopbouw Bovenwindse eilanden

0

0

0

25.429

25.429

0

0

0

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

25.282

25.282

0

10.690

10.690

0

0

0

0

6

Apparaat

23.722

23.722

0

571

571

0

0

0

0

7

Nog onverdeeld

1.560

1.560

0

10.119

10.119

0

0

0

0

X Noot
1

Bevat de mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II, 2109/20, 35 443, nr. 1), de 1e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2019/20, 35 450 IV, nr. 1), de 2e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35 459, nr. 1) en de 3e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35 474, nr. 1).

Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (4e incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen1

Mutaties 4e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.875

41.875

41.875

2.175

2.175

2.175

4.783

4.783

4.783

                     
 

Beleidsartikelen

41.875

41.875

41.875

2.175

2.175

2.175

4.783

4.783

4.783

1

BES-fonds

41.875

41.875

41.875

2.175

2.175

2.175

4.783

4.783

4.783

X Noot
1

Betreft alleen mutaties van de 1e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2019/20, 35 450 IV, nr. 1).

Naar boven