Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035538 nr. 12

35 538 Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERG C.S.

Ontvangen 2 september 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, worden aan het voorgestelde artikel 6d twee leden toegevoegd, luidende:

  • 9. De in het kader van de notificatieapplicatie verwerkte gegevens kunnen worden uitgewisseld met andere lidstaten van de Europese Unie die een vergelijkbare notificatieapplicatie gebruiken indien deze uitwisseling bijdraagt aan het doel vroegtijdig zicht te kunnen verkrijgen op een mogelijke infectie met het virus door bij te houden welke gebruikers in elkaars nabijheid zijn geweest en hen in voorkomende gevallen te waarschuwen over een mogelijke infectie met het virus.

  • 10. Bij algemene maatregel van bestuur wordt in ieder geval de verwerkingsverantwoordelijke aangewezen voor de te onderscheiden delen van de gegevensverwerking die met toepassing van het negende lid plaatsvindt. De voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers van de Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De regering werkt in Europees verband aan de interoperabiliteit van de door de verschillende lidstaten gebruikte notificatieapplicaties. Interoperabiliteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het breder en sneller waarschuwen van mogelijk besmette mensen. Dit geldt zeker voor de grensregio’s maar bijvoorbeeld ook voor vakantieverkeer.

Hiermee wordt aangesloten bij het advies van de Raad van State om, gezien de huidige ontwikkelingen ten aanzien van het virus, in dit wetsvoorstel te voorzien in de juridische grondslag voor interoperabiliteit.

Het spreekt voor zich dat pas mag worden overgegaan tot interoperabiliteit van de CoronaMelder indien aan alle randvoorwaarden en waarborgen van dit wetsvoorstel en de AVG is voldaan.

Van den Berg Middendorp Van der Graaf