35 532 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

35 533 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

B1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 februari 2021

Op 26 januari jl. heeft de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning voorlopige verslagen vastgesteld over bovenvermelde wetsvoorstellen en verzocht om binnen vier weken de memories van antwoord te mogen ontvangen.

Naar aanleiding van het besluit van uw Kamer van 2 februari jl. om beide wetsvoorstellen controversieel te verklaren, deel ik u mede dat de memories van antwoord niet binnen de termijn van vier weken aan uw Kamer zullen worden gezonden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Letter B heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 532.

Naar boven