Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035527 nr. 5

35 527 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel)

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2020

Graag informeer ik u hierbij over de stand van zaken met betrekking tot het op 14 juli 2020 aan uw Kamer gestuurde wetsvoorstel btw e-commerce (Kamerstuk 35 527).

De initiële btw-richtlijnen e-commerce gingen uit van een inwerkingtreding per 1 januari 2021. Nadien heeft de Europese Commissie voorgesteld de inwerkingtreding uit te stellen naar 1 juli 2021. Mede als gevolg van de Covid-19-crisis is namelijk gebleken dat voor diverse lidstaten en ondernemers een inwerkingtreding per 1 januari 2021 niet haalbaar is.

Ten tijde van het versturen van het wetsvoorstel aan uw Kamer vonden de onderhandelingen hierover nog plaats, waardoor in het wetsvoorstel nog niet kon worden uitgegaan van een gewijzigde datum voor inwerkingtreding. Inmiddels is het voorstel van de Europese Commissie over uitstel naar 1 juli 2021 door de Ecofin-Raad aangenomen. Zie bijlage «uitstelrichtlijn»1.

Uit de geactualiseerde Uitvoeringstoets zoals meegezonden bij het wetsvoorstel is gebleken dat de Belastingdienst het btw e-commercepakket per 1 januari 2022 kan uitvoeren. Dit houdt verband met de omvang van de wijzigingen en de status van de bestaande ICT-voorzieningen van de Belastingdienst, waardoor nieuwbouw van systemen nodig is. Nederland heeft dan ook met Duitsland in de Ecofin-Raad gewezen op het belang om verder uitstel tot 1 januari 2022 in beraad te houden en daartoe door de Europese Commissie begin 2021 de stand van zaken van de implementatie te laten evalueren. Dit is ook te vinden in de bijlagen «Brief Duitsland-Nederland» en «Statements»2.

Nederland zal in goed overleg met de Europese Commissie en samen met Duitsland zich blijven inzetten voor extra uitstel tot 1 januari 2022. Extra uitstel van de inwerkingtreding vergt een vergelijkbare procedure als dit voorjaar, namelijk een voorstel van de Europese Commissie en een unanieme overeenstemming door de lidstaten.

Daarnaast zal ik voorbereidingen treffen voor de situatie dat dit extra uitstel onverhoopt niet tot stand komt. Ik zal daartoe, mede in overleg met de Europese Commissie, tijdig de gevolgen van die situatie bezien en mogelijkheden inventariseren om de gevolgen voor zowel de ondernemers als consumenten en andere lidstaten zoveel mogelijk te beperken.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.