Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135526 nr. 49

35 526 Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Nr. 49 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 37

Ontvangen 12 oktober 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het nader gewijzigd amendement van het lid Buitenweg c.s. (stuk nr. 48) wordt onderdeel I als volgt gewijzigd:

1. In het voorgestelde tweede en derde lid wordt «de Tweede Kamer» telkens vervangen door «een der Kamers der Staten-Generaal».

2. In het voorgestelde vierde lid wordt «de Tweede Kamer» vervangen door «een der Kamers der Staten-Generaal».

Toelichting

Indiener beoogt met dit subamendement om de in het wetsvoorstel opgenomen lichte voorhangprocedure te vervangen door een procedure waarbij zowel de Tweede als de Eerste Kamer al of niet met ministeriële regelingen in kan stemmen. Indiener deelt de mening van indieners van nader gewijzigd amendement Buitenweg c.s. (nr. 48) dat de gekozen volksvertegenwoordiging in de positie moet zijn om maatregelen die het kabinet voornemens is te nemen ter bestrijding van het COVID-19 virus tegen te houden of te bevestigen. De ondertekenaars sluiten echter de Eerste Kamer uit in hun amendement. Als het gaat om de democratische legitimiteit dan dient een zo breed mogelijk draagvlak voor deze ingrijpende maatregelen gewaarborgd te worden. Ook de Eerste Kamer dient zich volgens de indiener derhalve uit te spreken over eventuele vergaande maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

Hijink