Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135526 nr. 37

35 526 Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Nr. 37 SUBAMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 7 oktober 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het amendement van het lid Buitenweg c.s. (stuk nr. 30) wordt onderdeel I als volgt gewijzigd:

1. In het voorgestelde tweede en derde lid wordt «de Tweede Kamer» telkens vervangen door «een der Kamers der Staten-Generaal».

2. In het voorgestelde vierde lid wordt na «grondwettelijk aantal leden» ingevoegd «van een der Kamers der Staten-Generaal» en wordt «de Tweede Kamer» wordt vervangen door «die Kamer».

Toelichting

Indieners beogen met dit subamendement om de in het wetsvoorstel opgenomen lichte voorhangprocedure te vervangen door een procedure waarbij zowel de Tweede als de Eerste Kamer al of niet met ministeriële regelingen in kan stemmen. Indieners delen de mening van indieners van amendement Buitenweg cs. dat de gekozen volksvertegenwoordiging in de positie moet zijn om maatregelen die het kabinet voornemens is te nemen ter bestrijding van het COVID-19 virus tegen te houden of te bevestigen. De ondertekenaars sluiten echter de Eerste Kamer uit in hun amendement. Als het gaat om de democratische legitimiteit dan dient een zo breed mogelijk draagvlak voor deze ingrijpende maatregelen gewaarborgd te worden. Ook de Eerst Kamer dient zich volgens de indieners derhalve uit te spreken over eventuele vergaande maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

Hijink