Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135526 nr. 36

35 526 Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 7 oktober 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel VIII, vierde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:

Indien binnen die termijn een der Kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt geen voordracht gedaan.

Toelichting

Indiener beoogt met dit voorstel de democratische zeggenschap over een verlengingsbesluit te vergroten. In het huidige voorstel moet het voornemen tot verlengen wel worden voorgelegd aan beide Kamers maar is er geen sprake van instemmingsrecht. Indiener ziet graag dat het parlement hier meer zeggenschap over krijgt, zeker omdat de maatregelen ingrijpend zijn en deze het liefst zo kort mogelijk duren. Zij stellen dan ook voor dat een besluit tot verlenging alleen genomen kan worden met instemming van beide Kamers.

Hijink