Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135526 nr. 32

35 526 Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Nr. 32 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28

Ontvangen 6 oktober 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 58t als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt voor de punt aan het slot van de eerste volzin ingevoegd «en waarborgt de betrokkenheid van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders bij dat bestuur. De burgemeester verstrekt de wethouders de informatie over de uitoefening van zijn bevoegdheden bij of krachtens dit hoofdstuk die zij nodig hebben voor de uitoefening van de taken van het college».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Indien de voorzitter van de veiligheidsregio na een besluit als bedoeld in artikel 58d, eerste lid, toepassing heeft gegeven aan een bevoegdheid als bedoeld in dat lid, is hij daarover verantwoording schuldig aan de betrokken gemeenteraden. Hij brengt daartoe een verslag uit en beantwoordt de vragen van die raden.

Toelichting

Democratische controle is niet alleen noodzakelijk op landelijk niveau. Ook plaatselijk moet de democratische controle plaats kunnen vinden. Dit amendement versterkt deze democratische controle. Deze controle kan zowel tussentijds als na afloop plaatshebben. De bestrijding van de epidemie van covid-19 kan ook gevolgen hebben voor de aanpalende beleidsterreinen die het college uitvoert en daarom is het van belang dat ook het college betrokken wordt. In goed onderling overleg tussen burgemeester en gemeenteraad of college wordt vastgesteld hoe de burgemeester deze betrokkenheid waarborgt, de frequentie waarmee dit plaatsvindt en de wijze waarop die afstemming ingevuld wordt.

Op grond van artikel 58d is het mogelijk dat bepaalde bevoegdheden zijn overgedragen naar de voorzitter van de veiligheidsregio. Voor die gevallen regelt dit amendement tevens dat de democratische controle zich ook uitstrekt over de uitoefening van die bevoegdheden door de voorzitter van de veiligheidsregio.

In principe vindt deze controle achteraf plaats, gezien het veelal acute karakter bij het gebruik maken van deze bevoegdheid. De verantwoording wordt afgelegd aan de betrokken gemeenteraden na afloop van de situatie bedoeld in artikel 58d, eerste lid. Dat moment wordt gemarkeerd door het besluit van de Minister van VWS tot intrekking van het besluit, waarna de toepassing van de betreffende bevoegdheid weer bij de burgemeester is belegd (artikel 58d, tweede lid).

Maar als er sprake is van maatregelen die langer duren, is het ook denkbaar dat de gemeenteraden of de colleges tussentijds hun visie kenbaar maken aan de voorzitter van de veiligheidsregio. De wijze waarop deze terugkoppeling of overleg plaatsvindt is aan de betrokken organen. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van een schriftelijk verslag, waarna de voorzitter van de veiligheidsregio de vragen van de raden, schriftelijk en desgewenst mondeling kan beantwoorden. Aangezien artikel 58d meer dan eens toegepast kan worden, voor afzonderlijke gevallen of een serie van gevallen, kan telkens deze procedure gevolgd worden.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s en de gemeenteraden kunnen onderling invulling geven aan de praktische uitvoering van deze verantwoordingsrelatie. Denkbare vormen zijn een verslag aan alle raden gezamenlijk en tevens een gezamenlijk debat met alle of een aantal raden tegelijk. De mondelinge toelichting kan in een fysieke of digitale vergadering worden gegeven.

Van Dam Van der Staaij Kuiken Veldman Groothuizen Van der Graaf Buitenweg Van Brenk