Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135526 nr. 17

35 526 Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN BRENK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 16 september 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 58c als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «Procedurevoorschriften» ingevoegd «algemene maatregelen van bestuur en».

3. Na het opschrift wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 0. De voordracht voor een krachtens dit hoofdstuk vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan een week nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

3. In het tweede lid, wordt na «vaststelling» ingevoegd «van een krachtens dit hoofdstuk vast te stellen ministeriële regeling».

II

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 58e na «vast te stellen» ingevoegd «algemene maatregel van bestuur of».

III

In artikel I, onderdeel A, vervalt in het voorgestelde artikel 58f, tweede lid, de tweede volzin.

IV

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 58g, eerste lid, «ministeriële regeling» vervangen door «algemene maatregel van bestuur» en wordt «regeling» vervangen door «maatregel».

V

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 58h «ministeriële regeling» vervangen door «algemene maatregel van bestuur» en wordt «regeling» vervangen door «maatregel».

VI

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 58i «ministeriële regeling» vervangen door «algemene maatregel van bestuur» en wordt «regeling» vervangen door «maatregel».

VII

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 58j, eerste lid, aanhef, «ministeriële regeling» vervangen door «algemene maatregel van bestuur».

VIII

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 58o, derde lid, eerste en tweede volzin, «ministeriële regeling» vervangen door «algemene maatregel van bestuur».

IX

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 58p, eerste en tweede lid, «ministeriële regeling» vervangen door «algemene maatregel van bestuur».

X

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 58q, eerste lid, «ministeriële regeling» vervangen door «algemene maatregel van bestuur».

XI

In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 58r als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede lid, aanhef, derde lid, eerste en laatste volzin, en vierde lid «ministeriële regeling» telkens vervangen door «algemene maatregel van bestuur».

2. In het tweede lid, aanhef, wordt «In de ministeriële regeling» vervangen door «Bij ministeriële regeling».

XII

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 58s, eerste lid, eerste, tweede en vierde volzin, tweede lid, eerste en laatste volzin en derde lid, «ministeriële regeling» telkens vervangen door «algemene maatregel van bestuur» en wordt «regeling» in het eerste lid, derde volzin, vervangen door «maatregel».

Toelichting

Het wetsvoorstel bevat vergaande inperkingen op diverse grondrechten. In het wetsvoorstel is ervoor gekozen om deze inperkingen bij ministeriële regeling vast te stellen, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad.

De indieners zijn van mening dat het in de meeste gevallen ongewenst is om zulke vergaande inperkingen te doen bij ministeriële regeling. In dat geval komt de besluitvorming rond bijvoorbeeld het sluiten van voorzieningen of het maximeren van een bezoekersaantal of inperking van het huisrecht in verzorgingstehuizen in principe te liggen bij enkele Ministers. Ook is de Afdeling advisering van de Raad van State bij ministeriële regelingen niet in beeld. De indieners van dit amendement hebben er daarom voor gekozen om in vrijwel alle gevallen de ministeriële regeling te vervangen door een algemene maatregel van bestuur.

De indieners zijn van mening dat in een aantal gevallen wel volstaan kan worden met de mogelijkheid van een ministeriële regeling. Deze uitzondering is gemaakt voor de ministeriële regelingen in artikel 58f (vrijstelling of alternatieve invulling veilige afstand) 58l (alternatieve invulling voor de zorgplicht), 58r, tweede lid, (regeling voor opvang kinderen van o.a. ouders in cruciale beroepen), 58t (Informatieverschaffing door de burgemeester) en ook niet in de wijziging van Wet kinderopvang (vrijstelling verplichtingen).

Van der Staaij Van Brenk


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.