Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135517 nr. 41

35 517 Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 22 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel R een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ra

In artikel 42, vierde lid, vervalt «, en omtrent de indicatie van de middelen welke de toegelaten instelling ter beschikking staan ter uitvoering van het tweede lid, eerste volzin».

Toelichting

Met dit amendement wil indiener de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties afschaffen. De indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties is een dusdanig theoretisch instrument dat er altijd nog ruimte is om iets te kunnen doen als corporatie, maar heeft niets met realiteit te maken. Hierdoor komen corporaties dus minder snel in aanmerking voor bijvoorbeeld subsidies die juist bedoeld zijn om de volkshuisvesting te versterken en meer betaalbare woningen te realiseren.

Smeulders