35 510 Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Nr. 90 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2021

In de afgelopen dagen zijn delen van een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (de Afdeling) over een conceptwetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen via (sociale) media openbaar geworden. Hoewel het zeer ongebruikelijk is, en niet in lijn met de procedures zoals vastgelegd in de Wet op de Raad van State, stuur ik u bijgaand het gehele advies van de Afdeling en het concept van het wetsvoorstel waarover de Afdeling advies heeft uitgebracht1. Nu, al even ongebruikelijk, delen van het advies openbaar zijn geworden, acht het kabinet het van belang om het gehele advies aan uw Kamer te doen toekomen om duidelijkheid en transparantie te geven over de inhoud en status van het advies. Daarbij is het van belang dat het kabinet – juist vanwege het advies van de Afdeling – een dergelijk wetsvoorstel niet heeft ingediend en op dit moment ook niet indient. De bijgevoegde stukken zijn dus louter ter informatie en stuur ik dus niet ter behandeling in uw Kamer. Ze zijn ook niet relevant voor het huidige pakket Belastingplan; in het pakket Belastingplan is namelijk geen wetsvoorstel opgenomen dat zich enkel richt op (herstel bij) toeslagen.

Het advies van de Afdeling bevat een aantal bezwaren bij het voorstel dat het kabinet aanvankelijk voor ogen had en adviseerde het kabinet daarom om het voorstel niet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen; dat heeft het kabinet dus ook niet gedaan. Logischerwijs is daarom het advies van de Afdeling bij dit wetsvoorstel ook (nog) niet met uw Kamer gedeeld. Middels deze brief ontvangt u nu niettemin ter informatie het advies van de Afdeling bij een concept van het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen. Ook vindt u het conceptwetsvoorstel waarop de advisering door de Afdeling heeft plaatsgevonden. Dit conceptwetsvoorstel betreft met name codificatie van maatregelen die in het kader van de hersteloperatie al zijn vormgegeven bij beleidsbesluit en worden uitgevoerd. Het was mijn voornemen om deze beleidsbesluiten van een stevigere juridische basis te voorzien en als wetsvoorstel in het pakket Belastingplan 2022 op Prinsjesdag in te dienen.2 De Afdeling heeft onder andere kritiek op de huidige vormgeving van de (lopende) herstelregelingen; dit heeft het kabinet gesterkt in het voornemen om deze regelingen te herijken. Gelet op het kritische advies van de Afdeling heeft het kabinet daarom in september afgezien van indiening van het conceptwetsvoorstel in de vorm zoals de Afdeling die bezien heeft.

In het advies merkt de Afdeling onder andere op dat het niet duidelijk is hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot de voorgenomen herijking van de hersteloperatie toeslagen en dat die duidelijkheid wel nodig is. De Afdeling acht het noodzakelijk dat duidelijkheid over het verdere verloop van de hersteloperatie wordt geboden in de toelichting. Die duidelijkheid kan het kabinet op dit moment nog niet bieden, omdat de herijking van de hersteloperatie nog plaatsvindt. Ik zal na afronding van de uitwerking van de herijking – naar verwachting december van dit jaar – middels een nieuw wetsvoorstel een duidelijk perspectief op de hersteloperatie bieden. Dit betekent dat het concept van het wetsvoorstel dat u bijgaand aantreft op bepaalde vlakken mogelijk nog significant zal worden gewijzigd. Ik hoop een aangepast wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen zo spoedig mogelijk bij uw Kamer in te kunnen laten dienen. Tot slot informeer ik u dat overigens op dit moment ook nog de uitwerking van de aanvullende regelingen (kindregeling, ex-partners en andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag) plaatsvindt.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 35 572, nr. 94.

Naar boven