35 505 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het steunpakket voor KLM onvoldoende serieuze voorwaarden bevat voor onder andere verduurzaming en hinderreductie en geen goed transitiepad bevat voor werknemers;

constaterende dat volstrekt onduidelijk is of de leningen uit het steunpakket worden terugbetaald;

spreekt uit dat het voorliggende steunpakket voor KLM onverantwoord is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Naar boven