35 505 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de impact van luchtvaart op klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer ervoor pleit om de Monitor Brede Welvaart onderdeel te maken van de algehele besluitvorming over de besteding van publiek geld;

verzoekt de regering, het effect van het voorgestelde staatssteunpakket voor KLM te toetsen aan de hand van de Monitor Brede Welvaart en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in de richting van KLM,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Naar boven