35 505 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat KLM al veel mensen heeft ontslagen en voornemens is om nog meer mensen te ontslaan;

overwegende het perspectief op een structureel kleinere luchtvaartsector;

verzoekt de regering, in samenwerking met relevante partijen tot een goed sociaal plan te komen voor de werknemers van KLM met als doel hen te begeleiden naar andere sectoren met meer toekomstperspectief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Naar boven