Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035485 nr. 2

35 485 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Op 29 april 2020 is de eerste suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen bevat de kolom «mutaties suppletoire begrotingen» zowel de eerste suppletoire begroting als de mutaties die in de eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen. Dit om het budgetrecht van de Staten-Generaal te waarborgen.

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze vierde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

2. Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Belastingen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begroting 2020 (inclusief ISB's)

Mutaties 4e ISB 2020

Stand na 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.864.839

3.182.320

0

3.182.320

0

0

0

0

waarvan betalingsverplichtingen

2.864.439

3.181.920

0

3.181.920

0

0

0

0

                 

waarvan garantieverplichtingen

400

400

0

400

0

0

0

0

Procesrisico's

400

400

0

400

0

0

0

0

                 

Uitgaven (1) + (2)

2.944.639

3.239.302

0

3.239.302

0

0

0

0

                 

(1) Programma-uitgaven

495.609

506.892

0

506.892

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

68,8%

62,6%

 

62,6%

       
                 

Bekostiging

6.178

6.228

0

6.228

0

0

0

0

Vergoeding proceskosten

6.178

6.228

0

6.228

0

0

0

0

                 

Garanties

245

245

0

245

0

0

0

0

Proces risico's

245

245

0

245

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

14.908

14.908

0

14.908

0

0

0

0

Waarderingskamer

1.953

1.953

0

1.953

0

0

0

0

Kadaster

1.971

1.971

0

1.971

0

0

0

0

Kamer van Koophandel

4.270

4.270

0

4.270

0

0

0

0

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

6.714

6.714

0

6.714

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

437

437

0

437

0

0

0

0

Internationale Douaneraad

175

175

0

175

0

0

0

0

Overige internationale organisaties

262

262

0

262

0

0

0

0

                 

Opdrachten

258.961

296.917

0

296.917

0

0

0

0

ICT opdrachten

209.043

249.899

0

249.899

0

0

0

0

Overige opdrachten

49.918

47.018

0

47.018

0

0

0

0

                 

Bijdrage agentschappen

104.880

85.157

0

85.157

0

0

0

0

Logius

104.690

81.967

0

81.967

0

0

0

0

CIBG

190

190

0

190

0

0

0

0

Overig

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

                 

Rente

110.000

103.000

0

103.000

0

0

0

0

Belasting- en invorderingsrente

110.000

103.000

0

103.000

0

0

0

0

                 

(2) Apparaatsuitgaven

2.449.030

2.732.410

0

2.732.410

0

0

0

0

waarvan: Uitvoering fiscale wet- en regelgeving en douanetaken Caribisch Nederland

13.000

13.000

0

13.000

0

0

0

0

                 

Personele uitgaven

2.109.698

2.355.356

0

2.355.356

0

0

0

0

waarvan: Eigen personeel

1.868.318

1.942.247

0

1.942.247

0

0

0

0

waarvan: Inhuur externen

233.664

404.393

0

404.393

0

0

0

0

waarvan: Overig Personeel

7.716

8.716

0

8.716

0

0

0

0

                 

Materiële uitgaven

339.332

377.054

0

377.054

0

0

0

0

waarvan: ICT

22.188

13.188

0

13.188

0

0

0

0

waarvan: Bijdrage SSO's

199.745

246.642

0

246.642

0

0

0

0

waarvan: Overige

117.399

117.224

0

117.224

0

0

0

0

                 

Ontvangsten (3) + (4)

156.369.310

155.614.792

– 519.000

155.095.792

0

0

0

0

                 

(3) Programma-ontvangsten

156.326.216

155.567.452

– 519.000

155.048.452

0

0

0

0

waarvan: Belastingontvangsten

155.435.235

154.924.471

– 519.000

154.405.471

0

0

0

0

                 

Rente

474.377

413.377

0

413.377

0

0

0

0

Belasting- en invorderingsrente

474.377

413.377

0

413.377

0

0

0

0

                 

Boetes en schikkingen

203.777

115.777

0

115.777

0

0

0

0

Ontvangsten boetes en schikkingen

203.777

115.777

0

115.777

0

0

0

0

                 

Bekostiging

212.827

113.827

0

113.827

0

0

0

0

Kosten vervolging

212.827

113.827

0

113.827

0

0

0

0

                 

(4) Apparaatsontvangsten

43.094

47.340

0

47.340

0

0

0

0

Ontvangsten (– € 519 mln.)

Belastingontvangsten (– € 519 mln.)

De afdracht aan het Gemeentefonds wordt met € 519 mln. verhoogd, zoals toegelicht in de Kamerbrief compensatiepakket coronacrisis medeoverheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de incidentele suppletoire begroting 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Kamerstukken II 2019–2020, 35 420, nr. 43, II 2019–2020, 35 480, nr. 1). De totale afdracht aan het Gemeentefonds wordt in mindering gebracht op de belastingontvangsten. Hierdoor leidt de verhoging van de afdracht aan het Gemeentefonds tot een verlaging van de netto-belastingontvangsten met € 519 mln.

Belastingontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begrotingen 2020

(1)

Mutaties vierde ISB 2020

(2)

Stand na 4e ISB

(3)=(1+2)

Totaal belastingontvangsten

193.285.600

193.285.600

0

193.285.600

–/– Afdracht Gemeentefonds

31.901.410

32.329.676

519.000

32.848.676

–/– Afdracht Provinciefonds

2.480.413

2.556.850

0

2.556.850

–/– Afdracht BES-fonds

41.875

44.050

0

44.050

–/– Belastingontvangsten artikel 6 Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.430.553

0

3.430.553

Belastingontvangsten artikel 1 Belastingen

155.435.235

154.924.471

– 519.000

154.405.471