35 470 XVII Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOUALI EN WEVERLING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wereldwijde COVID-19-crisis een grote impact heeft op de Nederlandse exportsector, mede door de toename van handelsbarrières en -restricties;

constaterende dat veel mkb'ers tegen praktische exportproblemen aanlopen in landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Duitsland en Frankrijk;

overwegende dat de succespilots van de Holland Houses als voorbeeld kunnen dienen voor operationele ondersteuning ter bespoediging van het herstel van de handel;

verzoekt de regering, de initiatieven van NLinBusiness ten behoeve van de verdere uitbreiding van de Holland Houses, met in het bijzonder de prio 1-landen, te ondersteunen binnen de bestaande budgetten teneinde het Nederlandse bedrijfsleven tijdens de COVID-19-crisis goed te kunnen helpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouali

Weverling

Naar boven