35 470 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2020

Vandaag, Verantwoordingsdag 2020, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2019. Hierbij bieden wij u de resultaten van ons onderzoek bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) aan1, zoals vastgesteld op 11 mei 2020.

Ook dit jaar doen we dat in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk dat kan worden geprint en dat ook goed leesbaar is op een computer- of tabletscherm. U kunt onze rapporten vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2019.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2019 (Bijlage bij Kamerstuk 35 470, nr. 3). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2019 en de rijkssaldibalans 2019. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2019.

De rapportages over de andere 20 hoofdstukken en fondsen, de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2019 (Bijlage bij Kamerstuk 35 470, nr. 3) en het Rapport bij de Nationale verklaring 2020 (inclusief 5 factsheets) (Bijlagen bij Kamerstuk 35 470, nr. 4) sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2020 (Bijlage bij Kamerstuk 35 470, nr. 3).

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven