Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035470-VI nr. 3

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 470 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

Ontvangen 20 mei 2020

Nr. 3 VOORSTEL WET

Vergaderjaar 2019–2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

 

12.891.256

12.899.909

1.600.564

758.518

753.194

65.754

195.726

195.726

42.485

           

Beleidsartikelen

 

12.434.318

12.442.971

1.579.440

705.110

705.110

65.432

48.707

48.707

42.485

           

31

Politie

6.045.349

6.054.002

500

206.662

206.662

2.442

42.849

42.849

11.527

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.497.644

1.497.644

181.992

87.924

87.924

‒ 15.104

‒ 8.374

‒ 8.374

29.304

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

868.481

868.481

1.200.408

61.097

61.097

‒ 5.784

‒ 71.935

‒ 71.935

‒ 51.100

34

Straffen en beschermen

2.686.793

2.686.793

97.740

152.478

152.478

‒ 1.621

69.306

69.306

3.500

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

272.471

272.471

2.000

2.739

2.739

0

‒ 12.464

‒ 12.464

0

37

Migratie

1.063.580

1.063.580

96.800

194.210

194.210

85.499

29.325

29.325

49.254

           

Niet-Beleidsartikelen

 

456.938

456.938

21.124

53.408

48.084

322

147.019

147.019

0

           

91

Apparaat kerndepartement

434.493

434.493

21.124

40.754

35.430

322

7.899

7.899

0

92

Nog onverdeeld

19.394

19.394

0

12.654

12.654

0

139.120

139.120

0

93

Geheim

3.051

3.051

0

0

0

0

0

0

0

           

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (6) = (5) - (4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

 

13.845.500

13.848.829

1.708.803

13.691.839

13.662.272

1.645.512

‒ 153.661

‒ 186.557

‒ 63.291

           

Beleidsartikelen

 

13.188.135

13.196.788

1.687.357

13.212.819

13.169.221

1.611.631

24.684

‒ 27.567

‒ 75.726

           

31

Politie

6.294.860

6.303.513

14.469

6.294.120

6.306.609

14.145

‒ 740

3.096

‒ 324

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.577.194

1.577.194

196.192

1.597.033

1.574.732

196.364

19.839

‒ 2.462

172

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

857.643

857.643

1.143.524

902.541

849.257

1.074.176

44.898

‒ 8.386

‒ 69.348

34

Straffen en beschermen

2.908.577

2.908.577

99.619

2.916.406

2.904.553

97.351

7.829

‒ 4.024

‒ 2.268

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

262.746

262.746

2.000

246.699

256.921

568

‒ 16.047

‒ 5.825

‒ 1.432

37

Migratie

1.287.115

1.287.115

231.553

1.256.020

1.277.149

229.027

‒ 31.095

‒ 9.966

‒ 2.526

           

Niet-Beleidsartikelen

 

657.365

652.041

21.446

479.020

493.051

33.881

‒ 178.345

‒ 158.990

12.435

           

91

Apparaat kerndepartement

483.146

477.822

21.446

475.446

489.477

33.871

‒ 7.700

11.655

12.425

92

Nog onverdeeld

171.168

171.168

0

0

0

0

‒ 171.168

‒ 171.168

0

93

Geheim

3.051

3.051

0

3.574

3.574

10

523

523

10

Begrotingsstaat agentschappen

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschappen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+of-)

       

1. Dienst Justitiële Instellingen

Totale baten

2.155.063

162.577

77.953

2.395.593

2.343.710

‒ 51.883

Totale lasten

2.155.063

162.577

77.953

2.395.593

2.385.545

‒ 10.048

Saldo van baten en lasten

‒ 41.835

‒ 41.835

       

Totale kapitaalontvangsten

10.000

10.000

3.159

‒ 6.841

Totale kapitaaluitgaven

44.535

25.000

69.535

23.125

‒ 46.410

       
       

2. Immigratie- en Naturalisatiedienst

Totale baten

370.508

115.425

‒ 24.300

461.633

459.066

‒ 2.567

Totale lasten

370.508

115.425

‒ 24.300

461.633

481.548

19.915

Saldo van baten en lasten

‒ 22.482

‒ 22.482

       

Totale kapitaalontvangsten

10.800

2.050

12.850

7.126

‒ 5.724

Totale kapitaaluitgaven

24.200

38.250

62.450

43.355

‒ 19.095

       
       

3. Centraal Justitieel Incasso Bureau

Totale baten

140.288

15.379

1.420

157.087

141.883

‒ 15.204

Totale lasten

140.288

15.379

1.420

157.087

140.861

‒ 16.226

Saldo van baten en lasten

1.022

1.022

       

Totale kapitaalontvangsten

2.971

284

3.255

1.790

‒ 1.465

Totale kapitaaluitgaven

6.923

9.263

16.186

15.030

‒ 1.156

       
       

4. Nederlands Forensisch Instituut

Totale baten

77.483

1.550

285

79.318

84.368

5.050

Totale lasten

77.483

1.550

285

79.318

82.431

3.113

Saldo van baten en lasten

1.937

1.937

       

Totale kapitaalontvangsten

6.763

4.199

10.962

7.099

‒ 3.863

Totale kapitaaluitgaven

10.613

10.613

6.663

‒ 3.950

       
       

5. Justitiele Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

Totale baten

41.250

2.176

43.426

43.549

123

Totale lasten

41.250

2.176

43.426

41.351

‒ 2.075

Saldo van baten en lasten

2.198

2.198

       

Totale kapitaalontvangsten

Totale kapitaaluitgaven

2.008

2.008

2.007

‒ 1